Webinar "Webinarium. Partnerstwo tematyczne jako narzędzie rzecznictwa. 3 XII g. 14-15:30 / 8 XII g. 14-15:30"

Agnieszka Olender

Agnieszka Olender - pracownik Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, współpracuje jako animator i trener ze Stowarzyszeniem CAL w Warszawie, animator powstania Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok (aktualnie jej wiceprezeska), członkini Zespołu Konsultacyjnego ds. NGO`s przy Prezydencie Białegostoku.
Zaangażowana w projekty z dziedziny partycypacji społecznej oraz współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną, doradca i trener w ogólnopolskich programach edukacyjnych dot. partycypacji publicznej.

* Required fields

If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

The e-mail address is incorrect. Please double-check your e-mail address and make it look like this john@clickmeeting.com

Email has been sent

[message]